PRIVACY STATEMENT AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)

Voetbalvereniging C.S.V. Zwarte Pijl verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door C.S.V. Zwarte Pijl.

Ook deze website wordt beheerd door de C.S.V. Zwarte Pijl. Bij bezoek aan deze website kan C.S.V. Zwarte Pijl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de C.S.V. Zwarte Pijl uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

VAN WIE VERWERKT C.S.V. ZWARTE PIJL PERSOONSGEGEVENS?

C.S.V. Zwarte Pijl verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste van C.S.V. Zwarte Pijl

 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij C.S.V. Zwarte Pijl of ooit een lidmaatschap hebben gehad
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar C.S.V. Zwarte Pijl een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?

De ledenadministratie van C.S.V. Zwarte Pijl verwerkt de persoonsgegevens in het ledenadministratie programma Sportlink.

WAARVOOR VERWERKT C.S.V. ZWARTE PIJL PERSOONSGEGEVENS?

Als je lid of donateur wilt worden van C.S.V. Zwarte Pijl, of deel wilt nemen aan een van onze activiteiten, hebben wij de persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid of deelnemer aan een van onze activiteiten. Als je eenmaal lid of relatie bent van C.S.V. Zwarte Pijl willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Legitimatienummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

C.S.V. Zwarte Pijl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder of jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info.zwp@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

C.S.V. Zwarte Pijl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

DELEN MET ANDEREN

C.S.V. Zwarte Pijl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

C.S.V. Zwarte Pijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info.zwp@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. C.S.V. Zwarte Pijl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

C.S.V. Zwarte Pijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail met info.zwp@gmail.com.

C.S.V. Zwarte Pijl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. De C.S.V. Zwarte Pijl aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

C.S.V. Zwarte Pijl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

 • Auteursrecht Deze website is de officiële website van de C.S.V. Zwarte Pijl. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo´s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van de C.S.V. Zwarte Pijl, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
 • Beperking van licentie Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de C.S.V. Zwarte Pijl is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de C.S.V. Zwarte Pijl.
 • Uitsluitingen

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. C.S.V. Zwarte Pijl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaalde doel. Tevens garandeert C.S.V. Zwarte Pijl niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

 • Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch C.S.V. Zwarte Pijl, noch enige van haar respectieve bestuur, vrijwilligers en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien C.S.V. Zwarte Pijl op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van de C.S.V. Zwarte Pijl het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

 • Schadeloosstelling

Hierbij stemt u er mee in de C.S.V. Zwarte Pijl en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Kinderen jonger dan 16 jaar Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:

1 De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;

2 Je naar ons gegevens stuurt;

3 Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.

4 Je gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room; of

5 Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestigt jouw toestemming van ouders of voogd.

 • Links op deze website

Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.

 • Aansprakelijkheid en vrijwaring

Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde) diensten die worden aangeboden via de officiële website van C.S.V. Zwarte Pijl.

 • Wijzigen van Gebruiksvoorwaarden

C.S.V. Zwarte Pijl behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. C.S.V. Zwarte Pijl behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

 • Toepasselijk recht

Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.

 • Overige bepalingen

Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

REGELS VOOR HET REAGEREN OP BERICHTEN OP SOCIAL MEDIA.

C.S.V. Zwarte Pijl geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op geselecteerde berichten. De reacties vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat C.S.V. Zwarte Pijl die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. Het is voor C.S.V. Zwarte Pijl niet mogelijk in te staan voor het waarheidsgehalte van reacties op berichten. Hoe u reageert, is aan u, maar er zijn wel spelregels. De redactie ziet toe op de naleving van die regels. Daarnaast is het wellicht de moeite waard te weten dat bij iedere reactie het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt vastgelegd. Reacties die niet voldoen aan de volgende regels, mogen niet op de pagina worden geplaatst en worden zonder bericht door de redactie verwijderd:

 • De wet mag niet worden overtreden. Denk bijvoorbeeld aan de Grondwet en met name artikel 1 (“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan
 • Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en andermans mening niet wordt gerespecteerd, mogen niet worden geplaatst.
 • Maak uw reacties niet te lang. Complete boekwerken worden als reactie niet gewaardeerd. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om dwingend een maximum lengte van de reacties op te leggen.
 • Respecteer het copyright van derden (citeren mag, complete publicaties overnemen niet). Zo niet, dan mogen reacties worden niet geplaatst.
 • Commerciële boodschappen (spam) mogen niet worden geplaatst.
 • Reacties onder een overduidelijk valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden niet geplaatst.
 • Reacties die ingaan op de redenen voor het plaatsen van een artikel (“Is dit nou nieuws?”), worden niet geplaatst. De reageermogelijkheid op de website is niet bedoeld om u in de gelegenheid te stellen te mopperen op C.S.V. Zwarte Pijl of te raden naar de motieven van de redactie. De discussies dienen te gaan over de inhoud van het bericht of artikel.
 • Nietszeggende reacties (“Tsjongejonge” of “Schandalig”) zonder onderbouwing worden verwijderd.
 • Reacties die bol staan van de taalfouten, worden verwijderd. We doen niet kinderachtig over typefouten en vervoegingsfoutjes, maar we voeren geen correcties op de reacties en kunnen te slecht geschreven commentaren verwijderen. Reacties in een vreemde taal zullen we weren.
 • Reacties volledig of overwegend in hoofdletters, plaatsen we niet.
 • Bij reacties waarin concreet bedreigingen worden geuit tegen personen of groepen personen, kunnen wij aangifte doen. Heeft u toch reacties gezien die niet voldoen aan deze regels? Dat kan, het blijft mensenwerk en mensen maken fouten. Op iedere reactie kunt u weer reageren, waarmee u, als lezer, uw ongenoegen kunt duidelijk maken over de reactie. De redactie wordt van iedere plaatsing automatisch geïnformeerd. Er wordt dan nogmaals naar de reactie gekeken en een beslissing genomen ten aanzien van het alsnog verwijderen van een reactie. Als de klacht gegrond is, wordt de tekst van de reactie gewijzigd in de tekst: ”Deze reactie van een lezer is achteraf verwijderd, omdat deze in strijd was met onze huisregels.”