Foto en video beleid C.S.V. Zwarte Pijl

Fotoprotocol C.S.V. Zwarte Pijl :

C.S.V. Zwarte Pijl hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van C.S.V. Zwarte Pijl en voor sociale media zoals Facebook, Twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan C.S.V. Zwarte Pijl zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/sociale media :

C.S.V. Zwarte Pijl beheert de website www.zwartepijl.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de voetbalvereniging. Deze informatie is bedoeld voor leden, externe contacten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij C.S.V. Zwarte Pijl.
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden.
 • Voor opnamen, die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie in de club zoals leden van bestuur en begeleiders en trainers van de teams.
 • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden binnen C.S.V. Zwarte Pijl zoals leden van bestuur, begeleiders en trainers van teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
 • Als leden problemen hebben met een foto of foto’s, dan kan in overleg met deze personen besloten worden de foto’s te verwijderen.
 • Leden dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
 • Binnen veel teams wordt gebruik gemaakt van Whatsapp-groepen. Ook hierbij geldt : Als leden/spelers niet op foto willen staan, moeten de begeleiders hier rekening mee houden.
 • Het bestuur is en blijft alleen verantwoordelijk voor de eigen C.S.V. Zwarte Pijl-website, de eigen C.S.V. Zwarte Pijl facebook-pagina en andere eigen C.S.V. Zwarte Pijl sociale media.

Maken van foto en video opnames:

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging C.S.V. Zwarte Pijl georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto-en video-opnames gemaakt worden door leden of uitgenodigde pers.
 • Mogelijke gebeurtenissen waarbij opnames gemaakt kunnen worden zijn :
 1. Wedstrijden en ( officiële ) toernooien
 2. Verenigingsactiviteiten
 3. Tijdens trainingen
 • Binnen C.S.V. Zwarte Pijl is het niet toegestaan foto’s en/of video opnames te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.

Bewaking privacy gebruik van opnames:

 • Voor zover de opnames louter en alleen voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden geen nadere bepalingen, mits het foto’s van de persoon zelf betreft, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor .
 • Voor opnames die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn team ter wille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnames worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeeltes van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.
 • In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.
 • Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar (met redenen omkleed) kenbaar maken bij het bestuur.

Sancties:

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen, met de mogelijkheid dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokkenen worden direct geïnformeerd.